Algemene voorwaarden

Welkom en dank u voor uw interesse in Blunner ( "Blunner"). Blunner Freelancer is het exclusieve eigendom van Blunner, een bedrijf genoteerd onder het K.v.K. nummer 040 732 51, hierna te noemen "wij", "onze" of "Blunner”. Door het gebruik van de pagina's van de website http://www.blunner.com, http://www.blunner.fr, http://www.blunner.be, http://www.blunner.nl, http://www.blunner.eu (hierna: de "Site", "Blunner" of "blunner.com"), gaat u akkoord met de Terms of Service hieronder, die werden ontworpen voor Blunner naar ieders tevredenheid. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing met ingang van 2 oktober, 2018. Als u niet akkoord gaat, dient u de site onmiddellijk te verlaten en op geen enkele manier te gebruiken. Als u nog vragen waarop onze pagina Vragen/Antwoorden geen antwoord heeft, neem dan contact met ons op. Wij hebben het recht om op elk moment de huidige Algemene Voorwaarden te wijzigen, wanneer we wijzigingen of toevoegingen doen op deze site.

1. Definities

Per gebruiker ( "u"), verstaan we elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die toegang heeft tot de site als gebruiker, lid of niet.

Als lid wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geregistreerd is op de site om zijn of haar diensten aan te bieden.

Voor account-lid, hebben wij een private ruimte op de site gereserveerd voor elk lid. Het is toegankelijk met een wachtwoord en bevat ook de persoonsgegevens van de deelnemer.

Met “dienstverlener”, bedoelen we ieder lid (particulier of rechtspersoon) die haar informatie op de door Blunner vereiste wijze online zet en een profiel creëert.

Met “bedrijf” bedoelen we een structuur ( "Contract") tussen verschillende mensen om een bedrijf te ontwikkelen en het winstaandeel te verdelen onder de begunstigden, het contract wordt uitgevoerd door morele mensen.

Reglement voor gebruik

Met het doel om de gemeenschap op Blunner zo goed mogelijk te dienen met onze beperkte middelen, stellen we hier enkele regels vast voor het gebruik van onze website. U weet dat u verantwoordelijkheid alle informatie te archiveren die u kan doorgeven aan deze site. Blunner is op geen enkele wijze verantwoordelijk om informatie te onderdrukken of voor het niet opslaan van de informatie. Als u denkt dat één van deze regels tegenin het belang gaat van de gemeenschap, laat het ons weten door ons te contacteren.

Verantwoordelijkheid

Onze rol is niet die van een "onderneming die diensten levert”. Integendeel, onze site is een online ondersteuning die tot doel heeft het iedereen mogelijk te maken, overal, op elk moment een dienstverlener te laten vinden of zijn diensten aan te bieden.

Blunner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of materiaal weergegeven in de resultaten van de diensten van Blunner . Blunner aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verwijdering, niet opslaan, verzenden onjuist of ontijdig overbrengen van informatie of gegevens. Blunner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door het downloaden of gebruik van informatie of gegevens beschikbaar op het Internet of via de diensten op deze site.

Blunner zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van een gebruiker in het gebruik of misbruik van de diensten op deze site. In het geval van claims die kunnen ontstaan ten aanzien van een overeenkomst of het betreffende onderwerp, beperken de aansprakelijkheden van Blunner zich, om verzoeken te voorkomen, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve en bestraffende - dat deze claims zijn gebaseerd op garantie, overeenkomst, schade (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, zelfs indien Blunner op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, zijn deze beperkingen van de aansprakelijkheid van toepassing, ongeacht de oorzaak van die schade (met inbegrip van de schade aan derden) gebruik of misbruik van Blunnerdiensten of afhankelijkheid ten opzichte van de laatste, niet uit te voeren Blunnerdiensten, onderbreking, opschorting of tijdelijke stopzetting van de diensten ter gebruik aangeboden via Blunner. Deze aansprakelijkheidsgrenzen gelden ook voor schade veroorzaakt door de diensten of goederen ontvangen via (of die werden bevorderd via) Blunner en diensten via links die door Blunner diensten, of voor enige informatie of enig advies ontvangen zijn via de links in Blunnerdiensten.

Deze aansprakelijkheden zijn evenzeer van toepassing, zonder beperking, kosten voor de aankoop van vervangende diensten, het verlies van winst, reputatie en / of het verlies van gegevens. Bovendien zijn deze grenzen van de aansprakelijkheid van toepassing op de uitvoering of de niet-uitvoering van diensten op deze site of informatie of goederen die worden weergegeven in de resultaten die worden geboden door Blunner, verband houden met deze resultaten of gerelateerd zijn in zekere zin met deze resultaten. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook in geval van storing van een wezenlijke doel van het beroep en in beperkte mate toegestaan door de wet. Niettegenstaande het voorgaande, is Blunner in geen geval aansprakelijk voor vertragingen of dalingen in de prestaties als direct of indirect van natuurrampen, krachten of andere oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot specifieke problemen met het internet, computerstoringen in apparatuur, netwerk storingen en telecommunicatie-apparatuur, overige storingen in apparatuur, stroomuitval, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, verstoringen van de openbare orde, gebrek aan personeel of apparatuur , branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, overheidsoptreden, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbank, slechte prestaties van een of meer derde partijen, verlies of schommelingen in warmte, licht of airconditioning.

Enkele rechtsgebieden en sommige landen geven geen toestemming voor beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, het is mogelijk dat de uitsluitingen en beperkingen bovenstaande niet op u van toepassing zijn. Indien echter Blunner niet in staat zou zijn om zijn aansprakelijkheid te beperken, moet de omvang van die aansprakelijkheid minimum worden toegestaan.

a. Blunner is geen tussenpersoon in de overeenkomst tussen gebruikers 

De site is een online community ontworpen met als enige doel mensen die willen helpen in contact brengen met mensen die een dienst aan te bieden hebben. We zullen ons nooit mengen in de transactie tussen de gebruikers. Zo kan Blunner niet beschouwd worden als de foute schakel van een overeenkomst tussen de leden van de site. Blunner oefent geen controle over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de geleverde diensten, of over de waarachtigheid of de juistheid van de profielen, of over het vermogen van de gebruiker van een dienst, of over de mogelijkheid van gebruikers om te betalen voor de geleverde diensten. Wij garanderen niet dat de partijen aan alle voorwaarden van de transactie zullen voldoen. Uw interacties met organisaties en / of personen gevonden op of via de service, inclusief betaling en levering van goederen of diensten, en alle andere bepalingen, voorwaarden, garanties of toezeggingen die verband houden met deze transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke organisaties en / of personen . U gaat ermee akkoord dat Blunner niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade van eender welke soort kosten. Als er een geschil is tussen deelnemers op deze site, of tussen gebruikers en derden, begrijpt en aanvaardt u dat Blunner niet verplicht is zich daarin te mengen. In het geval dat u een geschil hebt met een of meerdere gebruikers, ontslaat u daarbij Blunner, haar functionarissen, werknemers, agenten en opvolgers in de rechten tot claims, eisen en schadevergoeding (werkelijke en gevolgschade) van elke aard, bekend of onbekend , vermoed en onvermoed, bekendgemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen en / of onze dienst.

b. Publiek versus private areas

De site bevat een ruimte open voor het publiek en een prive-ruimte die alleen toegankelijk is door de leden. De openbare ruimte geeft toegang tot de profielen van de gebruikers. De private area is het gedeelte van de site dat alleen toegankelijk is na authenticatie van het lid. De leden moeten hun wachtwoord invoeren wanneer ze de prive-ruimte willen betreden. Het privéterrein geeft leden: Toegang tot persoonlijke informatie (zie Privacy) een profiel maken en beheren, opmerkingen publiceren, e-mails verzenden en ontvangen, toegang geven tot tools voor samenwerking, en vrienden of klanten verzoeken tot Blunner toe te treden.

Uitsluiting van garantie

Blunner diensten worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie. Blunner sluit expliciet voor zover toegestaan door de wetten van toepassing, alle garanties uit, expliciet, impliciet en wettelijke, inbegrepen en zonder beperking de garanties voor commercieel succes, en niet-schending van de eigendomsrechten. Blunner sluit alle garanties uit voor veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties van de Blunnerdiensten. Blunner geeft geen garantie voor enige informatie of advies ontvangen via een dienst op Blunner. Blunner geeft geen garanties voor diensten of goederen ontvangen via (of bevorderd via) Blunner diensten of via links van Blunner diensten of voor enige informatie of advies ontvangen via alle links in diensten op Blunner.

U begrijpt en aanvaardt dat u download of gebruik maakt op de een of andere manier van informatie of gegevens over diensten via Blunner op uw eigen inzicht en op eigen risico en dat u zelf verantwoordelijk blijft voor alle eventuele schade veroorzaakt in uw computersysteem of verlies van gegevens die zouden kunnen voortvloeien uit het downloaden en / of gebruik van deze informatie of deze gegevens.

Enkele rechtsgebieden en sommige landen geven geen toestemming voor uitsluiting van impliciete garanties, het is mogelijk dat de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Het is ook mogelijk dat u nog andere rechten hebt, deze variëren in verschillende rechtsgebieden en landen.

Inhoud

Blunner bevat elementen van ons, u, en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord (via software of handmatige processen) die elementen niet te kopiëren, te distribueren of onderdelen van de Blunner site niet te wijzigen en onze octrooien en handelsmerken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te gebruiken. Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden, verleent u ons, voor de duur, van de rechten op intellectuele eigendom, het recht visuele en audiovisuele media te reproduceren ( op Blunner en op alle promotiemateriaal), gepresenteerd en verspreid door een huidige of toekomstige methode van communicatie (met inbegrip van het internet) en aanpassing van de inhoud die u verstrekt. Deze rechten worden verleend op een niet-exclusieve basis, voor de hele wereld, onherroepelijk, overdraagbaar en gratis (we hebben deze rechten nodig om u inhoud te kunnen hosten en weergeven). Als u van mening dat uw rechten worden geschonden, er een illegale inhoud is, neem dan contact met ons op zodat we dat kunnen onderzoeken. Wij behouden ons het recht om inhoud te verwijderen als wij reden hebben om te geloven dat er een schending is gepleegd op de Gebruiksvoorwaarden of de rechten van derden.

Links naar sites van derden

Alle inhoud gepost op Blunner kan links bevatten naar websites of informatie aan vreemden voor Blunner. Blunner behoudt zich evenwel het recht om links te verwijderen of te blokkeren in een aantal secties. Blunner kan die sites niet controleren of heeft geen controle over dergelijke sites en informatie vreemd voor Blunner, kan deze sites niet onderschrijven of de info vreemd aan Blunner, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele informatie, producten of diensten, vervat in deze sites Blunner.

Spam

Blunner geeft geen toestemming noch gedoogt enige ongevraagde communicatie door gebruikers van onze site, inclusief maar niet beperkt tot: colportage, het benaderen met reclame, ongevraagde e-mail, "junk mail", "kanalen" of "piramide's". Als u denkt dat u ongevraagde communicatie kreeg als gevolg van uw gebruik van Blunner, contacteer ons.

Voorzichtigheid van de leden

De authenticatie van gebruikers op het internet moeilijk is, we kunnen geen bevestiging geven van de identiteit en status van elk lid. Gebruik het rapportage systeem (misbruik melden) om onze aandacht te vestigen op alle problemen of aanstootgevende inhoud zodat we samen kunnen zorgen voor de goede werking van de site. Wij hebben ook een plaats waar u "opmerkingen" kan achter laten om een dienstverlener te evalueren. Wij kunnen de toegang tot onze diensten beëindigen of beperken, gehoste inhoud verwijderen en technische en wettelijke maatregelen treffen om de toegang tot bepaalde gebruikers van Blunner te verbieden als we denken dat ze zich problematisch gedragen op een wijze die onverenigbaar is met onze regelgeving of de geest ervan. Echter, of we beslissen om een gebruiker de toegang te verbieden op Blunner of niet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor ongeoorloofd of illegaal gebruik door Blunnergebruikers.

Persoonsgegevens

Deze Gebruiksvoorwaarden en andere regels op Blunner vormen de gehele overeenkomst tussen u en Blunner, en vervangen elk voorafgaand akkoord. Dit contract is opgemaakt volgens het Belgisch recht. Wanneer Blunner op een bepaald moment een bepaling hiervan niet probeert te handhaven, betekent niet dat Blunner in de toekomst niet afziet van vertrouwen. Indien een rechtbank enige bepaling daarvan teniet zou doen, blijven de overige bepalingen van kracht. Wij hebben het recht om dit contract op discrete wijze het volle recht toe te wijzen, in overeenstemming met de clausule hieronder. Behalve voor klachten in verband met illegale inhoud of inbreukplengingen op de wet, moeten u klachten rechtstreeks per aangetekende post verzonden worden naar Blunner , Antwoordnummer 29, 7901 VB Hoogeveen. Wij sturen u alle informatie via het e-mailadres dat u hebt opgegeven of per post. Kennisgevingen per aangetekende zending zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen dit contract op elk moment aanwenden, alle updates die in werking treden op de datum van de eerste van de twee volgende gebeurtenissen die zich voordoen: (a) in het profiel dat u gebruikt na de update of (b) 30 dagen na de update. Geen enkele andere wijziging van het contract kan schriftelijk worden gemaakt, zonder te zijn ondertekend door de gebruikers en door onszelf. Stuur ons uw vragen, opmerkingen of klachten via ons contact formulier.

2. Voorwaarden voor Registratie en Status van het lid

De site bestaat uit een openbare ruimte en private ruimte alleen voor leden. Openbare ruimte biedt toegang tot informatie van de leden op de site. De prive-gebied is het gedeelte van de site toegankelijk na authenticatie. Het geeft toegang tot de wijziging van gegevens, publicatie informatie, het toevoegen van een verzoek, commentaar en deelname aan het Forum (zie "Forumregels"). Het biedt ook toegang tot hulpmiddelen voor samenwerking en communicatie.

Onze service is beperkt tot mensen die wettelijk in staat zijn contracten te ondertekenen. Onze diensten zijn niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

Bovendien, zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, hebben wij het recht een lidmaatschap eenzijdig op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving voor commerciële redenen of om redenen hieronder opgesomd:

 1. Overtreding van een bepaling van de algemene voorwaarden en andere voorwaarden of voorschriften van Blunner (zoals respect voor privacy en voorwaarden van betaling) 
 2. Authenticatie of verificatie van de oorsprong van een dienstverlening is onmogelijk
 3. Inschrijving in een klasse of "type persoon" (professioneel, vrijwilliger, ...) komt niet overeen met je vaardigheden 
 4. Profiel waarvan de inhoud gelijk is of in de buurt ligt (meerdere profielen voor dezelfde dienst, enz..).
 5. Persoonlijke gegevens zijn vals of misleidend voor de ontvangers
 6. Kopiëren, wijzigen of verspreiden van alle inhoud die een ander toebehoort
 7. Informatie over anderen verzamelen of verkrijgen op de ene of andere wijze, met inbegrip van e-mail en telefoon, zonder daarvoor gemachtigd te zijn
 8. De identiteit aannemen van een Blunnerwerknemer
 9. Een onredelijke last leveren op onze infrastructuur of interfereren met de goede werking van Blunner
 10. Verspreiding van illegale inhoud, zoals pornografie, smaad, schending van de rechten op beeld, discriminatie, aanzetten tot geweld of rassenhaat, religieuze, etnische of enige andere vorm van ongepaste uitingen ( naar ons oordeel)
 11. Onzedig gedrag
 12. Verspreiding van virussen of andere technologie die Blunner kunnen schenden of de belangen en eigendommen van andere gebruikers van Blunner
 13. Ongevraagde commerciële e-mails (spam) sturen of geldkanalen voorstellen of financiële piramides
 14. Gebruiken, kopiëren of verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken, intellectuele eigendomsrechten, rechten van openbaarmaking of de privacy van derden schenden, zonder uitdrukkelijke toestemming
 15. Misbruik of frauduleus gebruik van hulpmiddelen voor samenwerking (commentaar-spam, spam klikken enz..)
 16. Onze verantwoordelijkheid aanwenden of ons verantwoordelijk nemen voor verlies van inkomsten door onze dienstverleners of een deel van onze dienstverleners, met inbegrip van dienstverleners voor internet
 17. Omzeilen van de maatregelen genomen om de toegang tot Blunner te beperken of te voorkomen

Diensten in verband met gokken, prostitutie of seksuele activiteit in het algemeen zijn strikt verboden op Blunner. 

Deze lijst is niet uitputtend en we behouden ons het recht enig materiaal dat niet verenigbaar zou zijn met de waarden of de geest van ons netwerk te verwijderen zonder waarschuwing of een andere mededeling.

Het team Blunner herinnert eraan dat alle hierboven genoemde handelingen in het Belgische Gerechtelijk Wetboek worden omschreven als vergrijpen en waarvan de schending aanzetten tot vervolging of gerechtelijke sancties, het Blunnerteam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud uw berichten.

De sluiting van een account kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ongeacht de mogelijke schade veroorzaakt door de sluiting van de rekening. Een account van een lid is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De tijdelijke of permanente schorsing van een accountlid verhindert het gebruik van de Blunnerdiensten.

Het lid verklaart vertrouwelijkheid te bewaren van het wachtwoord dat geselecteerd werd voor het gebruik van de account. De account en het wachtwoord zijn persoonlijk en kunnen niet worden gedeeld, bekendgemaakt of overgedragen aan een andere persoon of entiteit. Het lid erkent en stemt er mee in de enige verantwoordelijke te zijn voor alle toepassingen van het wachtwoord en de account. Hij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen of verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van zijn wachtwoord en account door een derde lid.

Het lid erkent en aanvaardt dat Blunner zou kunnen overwegen met behulp van de account, de gebruikersnaam of het wachtwoord voor te leggen als bewijs van het gebruik van de site door het lid. Elk gebruik van de dienst door middel van de eigen account worden dus geacht uitgevoerd te zijn door het lid zelf.

Elke profielbeoordeling en opmerkingen zijn geheel persoonlijk en toe te schrijven aan het lid in kwestie.

Eventuele wijzigingen aan de informatie die op het moment van registratie door het lid werden ingegeven, moeten verplicht gemeld worden aan Blunner binnen de 8 dagen.

Bij de inschrijving wordt u verplicht een e-mailadres op te geven dat gebruikt zal worden als middel van communicatie tussen het lid en de site en zal ook dienen als unieke identificatie voor de account van het lid. Elke e-mail verzonden door de site aan een lid wordt dus geacht te zijn ontvangen door het lid dat is dus ook geacht volledig te zijn gelezen.

Bovendien, om te kunnen genieten van het systeem van lokalisatie op de site op een zo efficiënt mogelijke manier, wordt een fysiek adres vereist door Blunner bij de inschrijving in het private deel en online gezet in het 'profiel’ waartoe het lid de toestemming geeft.

Om het vertrouwen in de communicatie te maximaliseren tussen gebruikers, zal het adres en de communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons, links en interfaces naar sites van derden), verschijnen in het "profiel" van de dienstverlener.

U kunt geen enkele actie ondernemen die de integriteit van het profiel van leden kan compromitteren.

U erkent dat uw profiel opmerkingen bevat, ingediend door andere leden op onze site en ook de totale score waarin de opmerkingen resulteren. U erkent dat dit profiel een onmisbaar element is voor de werking van onze site. De voorstelling van uzelf alleen, zonder de inbreng van andere leden, geeft een onvolledig en eenzijdig beeld van uw profiel. Deze voorstelling dient enkel om de vastgestelde relatie tussen onze leden te vergemakkelijken, en u gaat akkoord deze ook niet buiten onze site te communiceren. Door u te registreren, gaat u ermee akkoord dat andere leden kunnen reageren op u gedrag en dat ze u ook verkeerd kunnen beoordelen. In dergelijke gevallen, als u contact met ons opneemt per brief (of via het contactformulier), en de situatie uitlegt, zullen we een kort onderzoek voeren dat zou kunnen leiden tot verwijdering van de opmerking die misschien verkeerdelijk in u profiel werd geplaatst. Of we de opmerking nu verplaatsen of laten staan op de site, u ziet af van elke vorm van actie te ondernemen tegen ons over deze verklaringen. U erkent en aanvaardt dat wij geen controle hebben over dergelijke verklaringen en ook niet kunnen terugvallen op een doeltreffend onderzoek.

3. Blunner Premium

Deze Gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van Blunner Premium en zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

 1. Als bewijs van betaling voor uw Blunner Premium profiel, zendt Blunner u uitsluitend een "Bevestiging van Bestelling" die je ziet na de betaling en een bevestigingsmail.
 2. Als om welke reden ook, van technische of andere aard, uw advertentie niet wordt weergegeven in de "Premium", is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat we de kwestie zo spoedig mogelijk zullen oplossen. Maar bij een publicatie waarvan de inhoud niet legaal is of niet voldoet aan de vereisten van onze site zal de advertentie onmiddellijk worden verwijderd en zal en geen terugbetaling zijn.
 3. U kunt geen advertenties plaatsen waarvan de inhoud vergelijkbaar is of dichtbij (meerdere advertenties voor dezelfde dienst in dezelfde afdeling, enz..). Elke advertentie die niet in overeenstemming is met onze site zal worden verwijderd en er zal geen terugbetaling zijn. 
 4. Let op dat u uw advertentie juist plaatst in de stad van uw keuze.
 5. Uw advertentie zal na betaling geplaatst worden voor de periode die u hebt geselecteerd, wanneer de advertentie verwijderd dient te worden of gedeactiveerd, is het niet mogelijk om de resterende ongebruikte dagen nog te benutten. Er kan ook geen terugbetaling worden aangevraagd voor de tijd die niet gebruikt werd.
 6. De Blunner Premium-advertentie moet verband hebben met de subcategorie waarin zij wordt geplaatst. Het is bijvoorbeeld verboden om een profiel van tuinman te plaatsen onder de afdeling massage. In dat geval zal de advertentie worden verwijderd en zal geen terugbetaling plaatsvinden.
 7. Advertenties met een beledigend karakter, pornografisch, spam, fraude of mogelijke overtredingen op de regels van het auteursrecht, worden onder geen beding aanvaard en zullen ook niet worden terugbetaald.
 8. Blunner heeft het recht om de inhoud van advertenties te bewerken of te verwijderen. Elke publicatie die niet in overeenstemming is met onze site, zal worden verwijderd en er zal geen terugbetaling zijn.
 9. De verzamelde gegevens worden beheerd volgens onze regels ter bescherming van de privacy.

4. Vergoedingen

De gebruiker of het lid accepteert Blunner te verdedigen en te vrijwaren (inclusief voor een redelijk honoraria van een advocaat), kaderleden, directeuren, werknemers, eigenaren, agenten, tegen elke vordering of klacht gedaan door een derde, veroorzaakt of het gevolg van een inbreuk of enige andere aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek bij één van haar voorstellingen, garanties of verplichtingen in het kader van de gebruiksvoorwaarden of schending van elke wet of regelgeving of wetten van haar derden, inbegrepen en zonder beperking, claims of acties gebaseerd op inbreuk of schending van intellectuele eigendomsrechten, laster of andere negatieve uitlatingen, recht op privacy of “in een slecht daglicht plaatsen”, recht op publiciteit.

Blunner heeft het recht om, naar eigen goeddunken, ter verdediging tegen elke claim, juridische eis of kwestie over de vergoeding van een gebruiker of lid, om een beroep te doen op een advocaat naar eigen keuze.

5. Relatie tussen de partijen

Blunner en haar gebruikers of leden zijn onafhankelijke partijen, elkeen handelt in eigen naam en voor zijn eigen rekening. Deze Gebruiksvoorwaarden creëren dus geen enkele band van samenwerking, agentschap, mandaat, joint venture, participatie, werkgever / werknemerrelatie of franchise tussen Blunner enerzijds, en een gebruiker of een lid anderzijds.

6. Toepasbaar Recht en juridische bevoegdheden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Het land van de gebruiker en / of het land van het lid waarmee die handelt kunnen wetten hebben van toepassing op hun transacties met andere gebruikers onafhankelijk van de akkoorden genomen met Blunner nu of met de gebruiker later. De wetgeving van deze landen kan verschillen van het recht dat van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van wetgeving over de diensten die legaal aangeboden kunnen zijn. Er kunnen aanvullende wettelijke verplichtingen zijn zoals (bijvoorbeeld) de verplichting tot een licentie om een service te verlenen. Gebruikers en leden worden geacht voortdurend alle toepasselijke en internationale wetten in het oog te houden voor het gebruik van diensten op Blunner en dienstverleningen. Blunner volgt niet voortdurend alle wetten van elk land, zo ook niet alle gebruikers en al hun activiteiten. Wat andere gebruikers op de site doen, geeft niet de toestemming hetzelfde te gaan doen. Het moet niet leiden tot de conclusie dat ze daarvoor de toestemming hebben, ook niet dat Blunner akkoord is of de activiteiten goedkeurt. Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel in Brussel. Indien een of meerdere artikelen in de Gebruiksvoorwaarden onwettig, niet uitvoerbaar of niet van toepassing worden bevonden door beslissing van de rechtbank, zullen de andere artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden wel van kracht blijven.

7. Diverse bepalingen

 1. Wij hebben het recht de activiteit van leveranciers of klanten op onze site tijdelijk of permanent te beperken op basis van criteria en drempels die kunnen variëren.
 2. Wij geven geen garantie dat de werking van onze diensten ononderbroken zal zijn, vrij van fouten of problemen.
 3. U mag geen advertenties publiceren waarin sensuele of seksuele massages worden voorgesteld of voorstellen tot “ontblootte”, sexy of andere huishoudelijke diensten in die zin.
 4. Blunner is niet verantwoordelijk voor interacties tussen de leden.
 5. De leden kunnen particulier zijn of professioneel.
 6. De titels van verschillende delen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn louter indicatief, zonder noodzakelijkerwijs de inhoud van het artikel te bepalen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor uw activiteiten op de site. Bovendien erkent en accepteert u uitdrukkelijk dat het gebruik van onze diensten u kan kwalificeren tot handelaar, maar in hoofde van onze Gebruiksvoorwaarden geen verplichtingen voor ons met zich meebrengen, ontwikkelingen en / of als gevolg van 'een geval van overmacht’ liggen buiten onze controle. Onder overmacht verstaan we, naast de gevallen door het recht bepaald, alle natuurrampen, oorlogshandelingen, schendingen van de openbare orde, epidemieën, branden, overstromingen en andere rampen, daden van de regering, alle stakingen en alle externe elektrische en technische problemen die communicatie voorkomen.
 7. U gaat ermee akkoord dat de rechten en verplichtingen in hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten hierbij inbegrepen ter referentie, vrij en volledig rechtmatig kunnen worden overgedragen door Blunner aan derden in geval van fusie, overname of een andere gebeurtenis.
 8. Als u een handelaar bent, bent u onderworpen aan bepaalde specifieke verplichtingen, zoals de registratie van de handel, de boekhouding in overeenstemming met de regels, de betaling van BTW en andere heffingen die van toepassing zijn, alsmede bepalingen van de wet op de insolvabiliteit. Bovendien, als u handelaar bent, of meer algemeen als u de site gebruikt als zakelijke verkoper, moet u zich houden aan de regelgeving inzake facturering en verkoop op afstand en in het algemeen alle regels van het recht consumptie. Wij raden u aan een advocaat te raadplegen hierover.
 9. Geen enkele uitzondering op deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, tenzij schriftelijk en onder een nieuw contract ondertekent door u en Blunner.
 10. Blunner onderschrijft noch de valideert de transacties die op haar site zijn uitgevoerd, en accepteert dat u als enige de volledige verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de legaliteit van uw activiteiten met betrekking tot de wet op u van toepassing.